12-04-2020

Homilie van Palmzondag.

Geliefde broeders en zusters, gefeliciteerd met Palmzondag, de Blijde Intrede van onze Heer Jezus Christus in Jeruzalem. De lange vastenperiode ligt nu met de start van de Heilige Week achter ons. Tijdens deze vastenperiode riep de Kerk ons op tot een grote geestelijke en lichamelijke oefening. Deze oefening was er niet op gericht ons sterker te maken of om bepaalde krachten te ontwikkelen. Neen de Kerk heeft ons deze opgave gegeven om onze tekortkomingen te ontdekken, onze zonden te zien en onze zwakten te leren kennen. Als we hierin geslaagd zijn nu na deze vastenperiode dan zijn we sowieso sterker geworden. De oefening had dus als doel mezelf te zien zoals ik werkelijk ben. Om de laag van leugens, hypocrisie en andere zwakheden die ons echte gezicht vaak verbergen te verwijderen. En onder deze laag vind ik mijn echte persoon terug, de naakte ziel zonder camouflage. En als ik eerlijk ben is de reflectie van die ziel in de spiegel helemaal niet zo mooi als ik zou willen. En dat is nu net wat de Kerk ons wil laten ontdekken. Het gaat er niet om dat ik ben geslaagd om een lange tijd geen vlees te eten of melk te drinken en dan te zeggen:"Kijk hoe sterk ik ben." Neen, de onthouding van voedsel, de oproep tot gebed waren en zijn een hulpmiddel om de ziel te kunnen zien zoals ze echt is. En de oefening is geslaagd wanneer je hebt ontdekt dat deze ziel helemaal niet zo sterk is als je laat uitschijnen doorheen je dagelijks bestaan. De oefening is geslaagd wanneer je merkt dat je eigenlijk zo zwak bent dat je tot het besef komt dat jezelf niets kan doen om deze ziel te sterken zonder hulp van buitenaf, zonder hulp van God. De vastentijd heeft me mijn zwakheid leren erkennen, de werkelijke mens laten zien die ik altijd verborg. En deze mens is zwak. Na deze lange spirituele en lichamelijke oefening ontdek ik dat mijn wereld voor een groot deel ook bestaat uit leugens, grote of kleine, uit hypocrisie, uit jaloersheid, uit agressie uit oordelen over anderen etc. En de conclusie is misschien hard maar des te meer eerlijk. Ik ben zo zwak dat ik nu inzie dat ik hulp nodig heb. Ik heb iemand nodig die me de weg wijst om deze vuile ziel te reinigen en weer gezond te maken. De vasten waren de lepel die in het glas met vuil water alle modder omhoog deed komen. Nu heb ik iemand nodig die me zegt hoe dit water weer zuiver kan gemaakt worden. Mijn ziel roept ( denk aan de boetecanon van H.Andreas van Kreta) en God hoort mijn kreet:" Hosanna, red mij, help mij !" De Heer Jezus Christus luistert naar mijn oproep en verlangen om weer rein te worden. Jezus Christus is de hulp door God aan de mensen gegeven. En Jezus Christus geeft ook antwoord aan ons: "Hier ben Ik, Ik ben jullie Verlosser." "Kom naar mij toe en Ik zal jullie verlossen, genezen, reinigen, Ik ben jullie dokter."

En de mens vraagt in gebed om genezing en wanneer het gebed bij God komt zal hij geen ogenblik twijfelen en ons ter hulp komen. Hij zal ons, zijn zieke kind, naar het hospitaal brengen, de Kerk, waarin hij ons zal verzorgen en ons medicijnen - sacramenten- zal toedienen. Dat is waarvoor Zijn Zoon, Jezus Christus naar de wereld is gekomen als arts en verpleger, om ziekte en dood teniet te doen. Hij is gekomen om de zieken en de stervenden te zoeken en ze onder Zijn bescherming te plaatsen. Om ze te verzamelen in de Kerk. Zoals een herder die de schapen bijeenbrengt en ze veilig onderbrengt in de stal. Denk maar aan de icoon in vele koepels van orthodoxe kerken wanneer je omhoog kijkt. Het is de icoon van Jezus Christus, de Pantocrator, de Schepper. De Schepper die als Herder zijn gebroken en gevallen schepping weer veilig onder zich in de Kerk bijeenbrengt.

Daarom zal ik vandaag samen met de gehele Orthodoxe wereld en de inwoners van Jeruzalem palmtakken in de hand nemen. En met al deze mensen samen, al degenen die hun zwakte erkennen, zal ik roepen: "Red mij Heer, Hossana!"Ik juich Uw komst toe, ik verheug me over Uw Blijde Intrede. Ik heb zolang op U gewacht. En Jezus Christus zegt:"Ja mijn kind, Ik ben inderdaad voor jou gekomen, voor jou verlossing, voor jou genezing." Maar om deze verlossing aan jou en de gehele mensheid te kunnen geven zal Ik eerst hard moeten lijden. Lijden en sterven zodat jullie voor eens en voor altijd verlost zullen zijn van ziekte en dood.

Het is inderdaad een grote feestdag vandaag maar ook een feestdag met tranen in mijn ogen. Want we ontvangen vandaag De Heer en begeleiden hem ook naar Zijn Kruis. In het besef dat zonder dit lijden, de spot, de beledigingen en martelingen Jezus Christus onze gevallen menselijke natuur niet kan bevrijden en herstellen. En daarom wil ik jullie niet enkel feliciteren op deze dag maar ook vragen om het offer, het lijden en de pijn die Jezus Christus onze Heer moest ondergaan in stilte te gedenken. Te gedenken en te beseffen dat we alles aan Hem hebben te danken.Omwille van dit offer hebben we nu het Evangelie, de belofte van de opstanding, en de overwinning op de dood. Laten we deze tijd dus rustig doorbrengen om beter te begrijpen en te voelen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Ook de diensten van de Kerk helpen ons hierbij. Op Heilige Maandag herdenken we Jozef, de zoon van Jacob. Jozef die een dienaar was bij de minister van de Farao en onterecht werd beschuldigd van laster. Als onschuldige werd hij in de gevangenis gezet. De rechtvaardige en deugdzame Jozef lijdt in de gevangenis omwille van zijn rechtvaardigheid. Een voorafspiegeling van het lijden van de onschuldige Jezus Christus aan het Kruis.

Op Heilige Dinsdag herdenken we Jezus Christus zijn tocht naar de tempel. Op weg daar naartoe ziet Hij een vijgenboom. Hij wil er vruchten van plukken maar ziet er geen. Hij vervloekt de vijgenboom en zegt:"Je zal nooit geen vrucht meer dragen." Op de terugweg van de tempel zien de Apostelen dat de vijgenboom verdord is. Dit is een hele krachtige parabel met een belangrijke verwittiging aan de gelovigen. Laat ons niet worden zoals de steriele vijgenboom. De Heilige Week is heel nauw verbonden met ons dagelijks leven. We moeten niet alleen rechtvaardig zijn zoals Jozef maar wij moeten ook handelen en vrucht dragen door onze naasten liefde aan te bieden.

Op Heilige Woensdag herdenken we de maaltijd van Bethanië. Jezus Christus is uitgenodigd bij Simon de Farizeeër. Een vrouw van lichte zeden giet een duur parfum over Zijn voeten, wast ze met haar tranen en droogt ze met haar haren. Judas is hierdoor boos. Dit dure parfum zegt hij was beter verkocht en het geld aan de armen gegeven. Maar Judas is een dief en wil liever zelf het geld in bezit nemen. Op deze Heilige Woensdag maken we dus kennis met twee personages. Judas, die van geld houdt en de berouwvolle prostituee die zal vergeven worden omdat ze veel heeft liefgehad. Ze toont haar berouw door haar tranen, haar liefde door het dure parfumolie en zij krijgt vergiffenis van De Heer. ( Daarom ook het sacrament van de ziekenzalving op deze dag. De kostbare geparfumeerde olie in gedachten die over de voeten van Jezus Christus werd gegoten.) Zie nu hoe de Heilige Kerk ons in het begin van de Heilige Week begeleid. Ze vraagt ons om het voorbeeld te volgen van de rechtvaardige Jozef, ze vraagt ons vrucht te dragen en in liefde te handelen zodat we niet zouden verdorren en ze vraagt ons de weg van de zondige vrouw te volgen en berouw te vertonen en zo vergiffenis te verkrijgen. De tranen van berouw als onze tweede doop.

Hosanna in den hoge, gefeliciteerd met Palmzondag, de genade van God zij met jullie allen.

Orthodox Christendom.Ru

www.orthodoxy.ru

Pravoslavie.ru

Pravmir.ru